Trại rắn ĐỒNG TÂM

Chưa thiết đặt hình ảnh

Trại rắn ĐỒNG TÂM Tiền Giang là Trung Tâm Nuôi Trồng, Nghiên Cứu, Chế Biến Dược Phẩm Quân Khu 9 nổi tiếng ở vùng sông nước miền Tây.